Poskytuji právní služby ve spektru platného práva na území České republiky, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého, občanského a obchodního.

Při poskytování právních služeb se důsledně řídím všemi povinnostmi, jež vyplývají ze stavovských předpisů vztahujících se k výkonu povolání advokáta v České republice, které jsou vydány Českou advokátní komorou, jakož i Chartou základních principů evropské advokacie a Etickým kodexem advokátů Evropské unie, které vydala Rada Evropských advokátních komor (CCBE).
V rámci cen právních služeb mohou klienti po dohodě s námi využívat všechny možnosti dané advokátním tarifem, tedy hodinovou sazbu, sazbu za jednotlivé úkony, sazbu spočívající v odměně, kterou uhradí protistrana ve sporu, paušální sazbu, příp. i podílovou odměnu.

KAŽDÝ PŘÍPAD JE ROZEHRANÁ PARTIE. POMŮŽEME VÁM JI VYHRÁT.

Peníze, obchod

 • Právní pomoc v případě finančních potíží
 • Zakládání obchodních společností, spolků a nadací
 • Sepisování smluv a dokumentů
 • Zastupování před úřady
 • Zastupování při ekexučních řízeních
 • Zastupování při dědických řízeních

Rodinné vztahy

 • Právní pomoc při rozvodech a otázkách péče o děti
 • Právní pomoc občanům v důchodovém věku
 • Právní pomoc svobodným či rozvedeným matkám
 • Právní pomoc s řešením vztahů rozvedených rodičů
 • Právní pomoc se sepisováním závětí a majetkoprávních vztahů s tím souvisejících

Oblasti práva

 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo
 • správní právo
 • insolvenční řízení
 • exekuční řízení
 • právo sociálního zabezpečení

Právní servis

 • právní poradenství
 • zastupování v soudních či správních řízeních
 • sepisování smluv, listin a dalších právních dokumentů
 • zpracovávání právních rozborů
 • advokátní úschova peněz při převodech nemovitostí

Kvalita služeb

 • vysoká odbornost a spolehlivost
 • soustavné informování klientů
 • efektivní řešení problému
 • komunikace také německy, rusky a francouzsky
 • zdarma úvodní konzultace v rozsahu 30 minut

Ceník služeb

 • hodinová sazba
 • paušální odměna
 • paušální měsíční odměna
 • podíl na hodnotě věci
 • advokátní tarif
 • sazba pro klienty s limitovaným rozpočtem